ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสเทศ) ผู้พัฒนาระบบ
สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ facebook
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1.ด้านการสมัคร 087-4922696, 081-7086556, หรือ 043-246536-8 Email : parnsiri@cas.ac.th
2.ด้านทุนการศึกษา 087-4256665, 061-7709224 Email : sirinat@cas.ac.th
3.ด้านวิชาการ/การเทียบโอนหน่วยกิต 089-9412332, 083-0118757 Email : sangsom@cas.ac.th
4.ด้านการเงิน/บัญชี 099-6166598, 080-4803359 Email : suwan@cas.ac.th


FACEBOOK วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย :
FACEBOOK คณะบริหารธุรกิจ :
FACEBOOK คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :